ทำความเข้าใจกับกฎหมายอาวุธปืน และ อาวุธปืนต้องห้าม

อาวุธปืนต้องห้าม

สำหรับอาวุธปืนนับว่าเป็นอาวุธที่มีความอันตราย และร้ายแรงถึงชีวิต ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องออกกฏหมายมาควบคุมอาวุธดังกล่าว ซึ่งในวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จัก และความเข้าใจเกี่ยวกับ “กฎหมายการพกปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490” ในฉบับเข้าใจง่าย ซึ่งวันนี้นอกจากเพื่อน ๆ จะได้รู้จักกับกฎหมายอาวุธปืนแล้ว ยังจะได้ทราบอีกด้วยว่า อาวุธปืนต้องห้าม มีอะไรบ้าง ดังนั้นหากพร้อมกันแล้ว เราไปดูกันเลย

รู้จักกับ อาวุธปืนต้องห้าม หรือ ปืนที่ไม่สามารถขอใบอนุญาตได้ ตามกฎหมายการพกปืน

อาวุธปืนต้องห้าม

หากกล่าวถึง อาวุธปืน ตามกฎหมายแล้วจะมีทั้งอาวุธปืนที่เราสามารถขอใบอนุญาต ครอบครอง หรือพกพาได้ และ อาวุธปืนต้องห้าม ที่ทางนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาต รวมไปถึงบุคคลทั่วไปยังไม่สามารถครอบครองได้ 

โดยตามที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ได้บัญญัติในมาตรา 6 และมาตรา 55 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวอาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ไวในข้อ 2 และ 3 ดังนี้

ข้อ 2 อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 7 หรือมาตรา 24 ต้องเป็นอาวุธปืน ชนิดและขนาด ดังต่อไปนี้

    (1) อาวุธปืนชนิดลำกล้องมีเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่เกิน 11.45 มม.

    (2) อาวุธปืนชนิดลำกล้องไม่มีเกลียว ดังต่อไปนี้

         (ก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่ถึง 20 มม.

         (ข) ปืนบรรจุปาก ปืนลูกซอง และปืนพลุสัญญาณ

    (3) อาวุธปืนชนิดที่มีเครื่องกลไกสำหรับบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ำได้ ดังต่อไปนี้

         (ก) ขนาดความยาวของลำกล้องไม่ถึง 160 มม.

         (ข) ปืนลูกซอง

         (ค) ปืนลูกกรดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้อง ไม่เกิน 5.6 มม.

   (4) อาวุธปืนชนิดไม่มีเครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ

   (5) อาวุธปืนชนิดที่ไม่ใช้กระสุนเป็นที่บรรจุวัตถุเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษหรือไม่ใช้เครื่องกระสุนปืนที่บรรจุเชื้อโรค เชื้อเพลิง หรือวัตถุกัมมันตภาพรังสี

ข้อ 3 เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 7 หรือมาตรา 24 ต้องเป็นเครื่องกระสุนปืนที่ใช้กับอาวุธปืนตามข้อ 2 ที่ได้รับอนุญาต แต่ต้องไม่เป็นเครื่องกระสุนปืนชนิดเจาะเกราะหรือชนิดกระสุนเพลิง

ดังนั้นอาวุธปืนที่มีสเปคนอกเหนือจากนี้จึงจะไม่สามารถครอบครอง และออกใบอนุญาต ซึ่งใครที่มีในครอบครอง จะถือว่าเป็น ปืนเถื่อน และถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนฎหมาย

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษ ทั้งจำ ทั้งปรับ

สำหรับใครที่ที่ครอบครองปืนเถื่อน อาวุธปืนต้องห้าม หรือแม้แต่กระทั่งการครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 7 ในส่วนของ กฎหมายอาวุธปืน ระบุไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ นั่นจึงหมายความว่าในกรณีที่มีใบอนุญาติคุณจึงจะไม่มีโทษ แต่ในกรณีที่ผู้ใดก็ตามที่ครอบครองอาวุธปืน และกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษตามมาตรา 72  ที่ระบุไว้ว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นเพียงกรณีเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามที่ กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือเป็นกรณีมีเครื่องกระสุนปืน ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นเพียงการมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาต ให้มีและใช้ตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งพัน บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการทำเครื่องกระสุนปืนที่ทำด้วยดินปืนมีควันสำหรับ ใช้เอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

สนามยิงปืนพัทยาBATTLEMOUSE PATTAYA สนามยิงปืนที่ทันสมัยที่สุดในพัทยา