ปืนเถื่อน คืออะไร รวมข้อควรรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนและปื่นเถื่อน

ปืนเถื่อน คืออะไร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราคงเคยได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับการสูญเสีย จากการก่ออาชญากรรมโดยการใช้อาวุธปืน ซึ่งส่วนมากแล้วผู้ก่อเหตุมักจะใช้อาวุธที่หาได้ง่ายนั่นก็คือ ‘ปืนเถื่อน’ หรือ ปืนไทยประดิษฐ์ ผิดกฎหมาย ส่งผลให้มีการก่อเหตุอาชญากรรมบ่อยครั้ง และอาวุธเหล่านี้ก็เริ่มมีเกลื่อนกลาดมากขึ้น

ปืนเถื่อน คืออะไร เป็นปืนที่ไม่ได้มีการจดหรือรับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 1. เป็นปืนที่ผลิตจากต่างประเทศ ที่ลักลอบเข้ามาใช้หรือจำหน่ายในประเทศไทย ไม่ได้มีใบอนุญาตหรือมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนมากจะเป็นปืนยี่ห้อดังและเป็นที่รู้จักกันดี
 2. เป็นปืนที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย หรือที่เราเรียกกันว่า ปืนไทยประดิษฐ์ ผิดกฎหมาย ลักษณะของปืน ปืนไทยประดิษฐ์ ผิดกฎหมาย โดยทั่วไปคือ เป็นกระบอกปืนขนาด 38 มม. และมีกระสุนขนาด 9 มม. 

นอกจากนี้ ปืนเถื่อน คืออะไร ยังรวมไปถึงปืนที่เคยถูกกฏหมาย แต่มีเหตุอันต้องให้ถูกยกเลิกทะเบียน และเครื่องหมายทะเบียนถูกแก้ไขโดยการทำโจรกรรม และนำไปขายในตลาดมืดขายปืนเถื่อน

ปืนเถื่อน คืออะไร

กฏหมายเกี่ยวกับปืนเถื่อน พกปืนเถื่อนเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างไร?

ในประเทศไทย มีกฎหมาย พ.ร.บ. โทษปืนเถื่อน เกี่ยวกับอาวุธปืนเถื่อน ระบุไว้อย่างเคร่งครัด คือ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490  โดยเฉพาะมาตรา 7 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ต้องระวางโทษปืนเถื่อน ตามมาตรา 72 วรรคสอง ถูกจับ คดี ปืนเถื่อน คือ

 • ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือเป็นกรณีที่มีเครื่องกระสุนปืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
 • ห้ามมิให้ผู้ใดทําซื้อมีใช้สั่งหรือนําเข้าซึ่งอาวุธปืน ปืนเถื่อน หรือเครื่องกระสุนปืนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 • ถ้า ถูกจับ คดี ปืนเถื่อน ฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิวรรคสองด้วยต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000บาท

ซึ่งนั่นหมายความว่าโทษปืนเถื่อน ปืนเถื่อน คืออะไร นั้นมีความร้ายแรงถึงขั้นจำคุก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย พกพา หรือมีไว้ในครอบครอง รวมถึงการซื้อขายในตลาดมืดขายปืนเถื่อน ก็มีความผิดเช่นกัน

คดีปืนเถื่อน จับจริง ปรับจริง 

จากกฎหมาย พ.ร.บ. ปืนเถื่อน คืออะไร ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่ามีการออกกฎหมายจับกุมจริง จำคุกจริงและปรับจริง จากที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ในหลายกรณี ซึ่งได้มีการจับกุมผู้กระทำผิด ถูกจับ คดี ปืนเถื่อน ดำเนินคดีตามกฎหมายมาโดยตลอดไปแล้วหลายราย 

ซึ่งนั่นหมายความว่าโทษปืนเถื่อนนั้นมีความร้ายแรงถึงขั้นจำคุก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย พกพา หรือมีปืนเถื่อนไว้ในครอบครอง ถึงแม้จะเป็นเพียงการพกพาอาวุธเพื่อป้องกันตัว แต่ถ้าหากปืนไม่ได้มีการจดทะเบียนหรือมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ก็ต้องต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ถูกจับ คดี ปืนเถื่อน หรือทั้งจําทั้งปรับ 

พกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันตัว ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง

หากต้องการขออนุญาติครอบครองอาวุธปืน จะต้องขอเพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินของตนและสำหรับใช้ในการกีฬาหรือล่าสัตว์เท่านั้น ไม่ควรใช้ ปืนไทยประดิษฐ์ ผิดกฎหมาย โดยมีการขออนุญาติ 5 ขั้นตอน คือ

 1. รวบรวมเอกสารสำคัญทั้ง 4 อย่างให้ครบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองการทำงานและหนังสือรับรองความประพฤติ
 2. เดินทางไปที่ว่าการอำเภอ เพื่อตอบคำถามเจ้าหน้าที่ว่าต้องการนำอาวุธไปใช้เพื่อทำอะไร รวมทั้งสอบสวนเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
 3. ทางปลัดอำเภอจะส่งตัวผู้ซื้อ ไปตรวจสอบความประพฤติที่สถานีตำรวจ เพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ ว่าเคยต้องโทษคดีอาชญากรรมมาก่อนหรือไม่ ถ้าหากไม่เคยมีประวัติก็สามารถยื่นขอใบอนุญาติซื้อปืนได้
 4. เมื่อได้รับใบอนุญาตซื้อปืน หรือใบ ป.3 แล้ว ให้เดินทางไปยังร้านายปืนที่ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยและเป็นร้านปืนที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ผู้ซื้ออาศัย ห้ามซื้อในตลาดมืดขายปืนเถื่อนอย่างเด็ดขาด
 5. หลังจากที่ได้ยื่นใบ ป.3 กับทางร้านแล้ว ให้กลับมาที่อำเภออีกครั้งเพื่อยื่นเรื่องขอใบสามารถครอบครองปืน หรือใบ ป.4 เพียงเท่านี้ก็จะสามารถครอบครองปืนไว้ได้อย่างถูกกฎหมาย

อาวุธปืนเถื่อน ปืนเถื่อนคืออะไร เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นห้ามพกพาและมีไว้ในครอบครอง หรือซื้อขายอาวุธปืนในตลาดมืดขายปืนเถื่อน มิเช่นนั้นจะถูกต้องโทษ ถูกจับ คดี ปืนเถื่อน ตามกฎหมาย

สนามยิงปืนพัทยาBATTLEMOUSE PATTAYA สนามยิงปืนที่ทันสมัยที่สุดในพัทยา

สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต สนามโกคาร์ท สนามแข่งรถ มาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทย